shrine.jp × nonlinear-nauts patchware on demand 2020 shotahirama “Rough House” Release tour < day2 / kyoto session >

13 Jan. 2020 at metro, Kyoto, Japan

Live(a-z): genseiichi / Ken FURUDATE / Ken’ichi Itoi / NASAA / NEW YAKUZA / shotahirama (with Masashi Okamoto(Dr.))+ shiki sawamura / Tetsuji Matsuo (with Ryo Okada(Gu.))

Installation: SPEKTRA

VJ(a-z): Hideki Eguchi / Katsuya Murano / sacco

https://www.metro.ne.jp/single-post/200113a